Vereniging voor hulp en begeleiding aan jongeren in Portugal

Time-Out

Project
Doelgroep
Doelen
Hulpverleningstraject
Aanvullend aanbod vereniging Trotzdem


Project

Het project is bedoeld voor kinderen/jongeren die vanwege hun opvallende gedrag, in hun huidige leefomgeving niet te handhaven zijn, of voor wie er een tijdelijke oplossing moet worden gevonden in het kader van opname in een kliniek. Het verblijf, dat maximaal drie maanden duurt, dient om een prikkelarme omgeving te creëren en het pedagogisch programma heeft als doel een "stabilisering van het gedrag" te bereiken. Er wordt met alle betrokkenen gewerkt aan aanbevelingen voor verdere hulp/perspectieven. In overleg met Bureau Jeugdzorg en de opvoeders worden plannen opgesteld over hoe deze aanbevelingen in de praktijk kunnen worden vormgegeven en uitgevoerd.
Al met al biedt dit project tijd en ruimte voor een grondige planning van de opvoeding en voor het vinden van de daarbij passende hulpvorm.

Doelgroep

Het project Time-Out is ontwikkeld voor kinderen en jongeren tussen 12 en 21 die zich in een crisis bevinden of in een situatie die uitzichtloos lijkt, die persoonlijke of sociale problemen hebben, of problemen in de gezinssituatie. Het project is ook gericht op kinderen en jongeren bij wie hulp- en interventietrajecten van klinieken niet meer werken.


Doelen

Doel van het project Time-Out is om kinderen en jongeren tijdelijk (max. drie maanden) uit een gespannen sociale omgeving of een crisissituatie te halen en in een prikkelarme omgeving onder te brengen. De crisis kan zo in een neutrale omgeving worden aangepakt. Hiervoor beschikken wij over twee zorgboerderijen waar pedagogen werkzaam zijn en vier projectlocaties bij op dit gebied geschoolde gezinnen.
De doelen van het pedagogisch werk met de kinderen/jongeren tijdens hun verblijf in Portugal zijn:

 • Tot rust komen, innerlijk afstand nemen
 • Stoppen/onderbreken van ongepaste gedrags- en interactiepatronen
 • Uitwerken van de ontstane situatie (reflectie op de redenen voor de time-out, loslaten van problematische relaties)
 • Uitwerken van aanzetten tot alternatieve en sociaal passende handelingsmodellen
 • Zichzelf ervaren/beleven in een andere begeleidingssituatie
 • Leven volgens een vaste dagstructuur en verantwoordelijkheid op zich nemen bij het werk
 • Accepteren van gezag
 • Werken aan hulpmiddelen, perspectieven, oplossingen
 • Sociaalpedagogische diagnostiek
 • Uitwerken van concrete ideeën/voorstellen voor het vormgeven van het leven in de komende tijd (uitwerken van plannen voor verdere hulpverlening)


Hulpverleningstraject

1. Voorbereiding/contactopname

 • Er wordt contact opgenomen met de jongere
 • Voorbereiding op de time-out, (individueel of in een groep)
 • Het kind/de jongere wordt door het Progresso-team opgehaald

2. Begeleidingsfase
time-out-1De basis voor het werk in Portugal is een heldere en eenduidige dagstructuur, die het de jongeren mogelijk maakt zich te onderwerpen aan gezag, regels en verplichtingen. time-out-2De dag begint om 8:00 met een gezamenlijk ontbijt. De maaltijden worden regelmatig gezamenlijk en op vaste tijdstippen gebruikt. Overdag kunnen de jongeren door werk, sport en huishoudelijke taken praktische ervaring opdoen voor het dagelijks leven. Ze verwerven zo bijvoorbeeld ambachtelijke vaardigheden, doorzettingsvermogen en ze werken aan hun conditie. In het kader van de pedagogische verantwoording, de controle door de begeleiders en de heldere regels zijn de jongeren zelf verantwoordelijk voor de organisatie van een aantal dagelijkse zaken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het schoonmaken van de eigen kamer, de gemeenschappelijke ruimtes en het terrein. Verder betreft het de zorg voor de was, verzorging van dieren, tuin en planten en het koken.
time-out-3
Aan het begin van een verblijf in Portugal worden individuele en realistische doelen opgesteld voor de time-out en voor de toekomst. De te nemen stappen om deze doelen te bereiken worden samen met het kind/de jongere uitgewerkt en schriftelijk vastgelegd. Er wordt elke week in groepsgesprekken ("BSO") gereflecteerd op de doelen en het dagelijks gedrag. Elke deelnemer krijgt de opdracht zijn eigen levensverhaal vanaf het begin op te schrijven. De tekst in opbouw wordt, deel voor deel, met een pedagoog in individuele gesprekken doorgenomen.
time-out-4
Een ander belangrijk onderdeel op de projectlocaties is het werken met dieren (paarden, honden, katten, kippen). De kinderen/jongeren kunnen zo leren verantwoordelijkheid te nemen voor een ander levend wezen. De relatie tussen mens en paard functioneert alleen als er sprake is van respect en vertrouwen. De jongeren moeten dus beide kwaliteiten verwerven om een positieve relatie met het dier op te bouwen.


3. Analyse en aanbevelingen
Na acht weken werken met de jongere wordt er in Portugal een sociaalpedagogische diagnostiek opgesteld en een en een advies gegeven over verdere hulp.


4. Terugkeer
Het kind/de jongere gaat onder begeleiding terug naar zijn land.


Aanvullend aanbod vereniging Trotzdem

Parallel aan het project Time-Out in Portugal probeert de vereniging Trotzdem met het gezin en/of anderen uit het referentiekader van de jongere in Duitsland helderheid te krijgen over de achtergronden en de oorzaken van het probleemgedrag. Ook worden hulpmiddelen en aanzetten tot oplossingen in kaart gebracht. Dit gebeurt door twee gezinstherapeuten in een co-team, die naar de gezinnen toegaan. Met methoden uit de systemische gezinstherapie en advisering (het maken van een op de situatie toegepast genogram, hulpmiddelenanalyse, beeldhouwen, netwerkkaart, geschiedenis van het gezin, keerpuntanalyse, in positie brengen van oplossingen enz.) worden de oorzaken van de crisis, de hulpmiddelen, en de mogelijkheden voor de ontwikkeling van de omgeving van de jongere uitgewerkt.

Doelen hierbij zijn:

 • In kaart brengen van belangrijke gebeurtenissen, structuren, patronen en dynamieken die van invloed zijn op het gedrag en de actuele en specifieke situatie van het kind/de jongere, (regels in het gezin, bewuste/onbewuste opdrachten, belangrijke gebeurtenissen in het leven, rolverdelingen, enz.) en die voor een diagnostische kijk op het gedrag en de ontwikkeling van de crisissituatie belangrijk zijn en een rol spelen bij het ontwikkelen van een passend perspectief
 • Netwerkanalyse, het vinden van personen, contexten, factoren, die bij het uitwerken van een goede oplossing voor de verdere ontwikkeling van het kind/de jongere een positieve rol kunnen spelen of productief zijn
 • Een inschatting maken van de mogelijkheden tot binding en stabilisering in de gegeven context
 • Een inschatting maken van de vaste contactpersonen de (ouders, opvoeders, anderen) als het gaat om de bereidheid te zich anders op te stellen, hulp te aanvaarden en mee te werken aan stabiliserende ondersteuningsvormen die bijdragen aan een oplossing
 • Terugkoppeling van de resultaten van het werk met het kind/de jongere in Portugal en daarmee doorgaan


Door de nauwe samenwerking tussen de medewerkers van Progresso en de vereniging Trotzdem worden de volgende doelen afgedekt:

 • Analyseren van verzamelde informatie
 • Opstellen van een diagnostisch rapport
 • Uitwerken van een voorstel voor het vormgeven van het dagelijks leven na de time-out, dit in samenwerking met het kind/de jongere, bureaus voor jeugdzorg, ouders en verdere omgeving
 • Voorbereiding van het kind/de jongere op de terugkeer

Op basis van de verzamelde gegevens uit de diagnostiek van de hulpverleners in Duitsland wordt een advies voor verdere hulp en begeleiding uitgewerkt. De opdrachtgever ontvangt een concreet diagnostisch rapport, waarin de resultaten van het werk met het kind/de jongere in Portugal en in het hulpverleningssysteem in Duitsland schriftelijk zijn samengevat.
De vereniging Trotzdem biedt aanvullende ondersteuning bij het weer invoegen in het systeem in het eigen land en helpt bij de overdracht aan andere instanties of bij het zelfstandig gaan wonen.

[naar boven]